- DET AKTIVA VALET -

MP FYSIO Vänersborg

Välkommen

På MP Fysio arbetar ett team av sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att hjälpa dig som har problem. Vi har gedigna kunskaper inom våra arbetsområden, och tillsammans kan vi hitta en lösning på ditt problem. Vid besök på vår rehabmottagning genomför vi undersökning och bedömning för att se på vilket sätt vi kan hjälpa dig efter de problem och behov du har.

Boka utan remiss och läkarbedömning

Du kan boka tid hos MP Fysio utan remiss eller läkarbedömning. Ett besök kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Vi tar emot patienter i alla åldrar med olika diagnoser, till exempel:

– Idrottsrelaterade skador

– Långvarig smärta

– Led- och eller muskelproblem

– Stress

– Ont i nacke eller rygg, huvudvärk

– Graviditetsrelaterade besvär

VG Primärvård – Vårdval Rehab

Den 1 september 2014 infördes Vårdval Rehab i Västra Götalands Regionen. Detta innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. För mer information om Vårdval Rehab och vilka rehabiliteringsmottagningar som är valbara, klicka på bilden nedanför

AKTUELLT

Scrolla i fältet nedan

EVENEMANG

Inga kommande evenemang

Läs in fler inlägg

Boka tid

Kontakta oss nu, för att få en bedömning inom sju dagar.

För att boka en tid kan du ringa oss på

+46 521 -599 010

Du kan också boka en tid direkt via vårt webbaserade bokningssystem.

Klicka på knappen nedan för att komma vidare till bokningssystemet

TEAM MP FYSIO

Lena Björendahl-Kroon

Leg. Arbetsterapeut
Verksamhetschef
lena@mpfysio.se

Reijo Isokallio

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut
reijo@mpfysio.se

Åsa Hermansson-Bügler

Åsa Hermansson-Bügler

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut
asa@mpfysio.se

Hannah Zackrisson

Hanna Zackrisson

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut
hanna@mpfysio.se

Lena Björendahl-Kroon

Leg. Arbetsterapeut
Verksamhetschef
lena@mpfysio.se

Reijo Isokallio

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut
reijo@mpfysio.se

Åsa Hermansson-Bügler

Åsa Hermansson-Bügler

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut
asa@mpfysio.se

Hannah Zackrisson

Hanna Zackrisson

Leg. Sjukgymnast/fysioterapeut
hanna@mpfysio.se

Verksamhetsområden

Hälsa

MPfysio erbjuder hälsofrämjande och förebyggande åtgärder på individ-och gruppnivå. Vi arbetar för tidig upptäckt av hälsorisker som tobak, alkohol/droger och övervikt/fetma, och hänvisar vid behov till den vårdcentral där patienten är listad.

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att informera, stödja och motivera personer att ta ett eget ansvar för sin hälsa och att förbättra den. Sjukdomsförebyggande insatser innebär att råd om levnadsvanor integreras i de riktade insatser som vården ger för att förebygga och behandla sjukdom.

MPfysio erbjuder på individ-och gruppnivå hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, om egenvård samt arbeta för tidig upptäckt av hälsorisker som tobak, alkohol/droger och övervikt/fetma och vid behov hänvisar till den vårdcentral där patienten är listad.

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) erbjuds och följs upp.

MPfysio erbjuder riktade föreläsningar inom olika hälsoområden. Det kan vara inspirationsföreläsningar för att stimulera till ökad fysisk aktivitet, och det kan handla om stresshantering i teori och praktik eller hur man förebygger ohälsa.

Rehab

MPfysio erbjuder fysioterapi och arbetsterapi på primärvårdsnivå för personer med förvärvad eller medfödd funktionsnedsättning.

Primärvård är hälso-och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser .

Vår verksamhet innefattas av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser på mottagning och i hemmet. För patient med behov av samordnad rehabiliteringsinsats medverkar vi för att rehabiliteringsprocessen sker samordnat med patientens övriga behandlingsinsatser.

Målet för rehabiliteringsinsatserna är att lindra, kompensera eller undanröja funktions-och aktivitetshinder så att patienten snarast möjligt uppnår bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga och förmåga till ett självständigt liv.

I uppdraget ska vi genom hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt stimulera patienten att ta ansvar för sin egen hälsa.

Arbetsmiljö

Vi erbjuder företag möjlighet till olika insatser för att skapa goda förutsättningar för personalens  hälsa.

Det kan handla om direkt förebyggande åtgärder till kartläggning och uppdrag direkt kopplat till ett specifikt uppdrag inom er arbetsmiljö.

Åtgärder sker på uppdrag där vi tillsammans kartlägger ert behov av insatser.

– Vi erbjuder ergonomisk översyn av arbetsplatser.
– Utbildning inriktad för er verksamhet för att skapa god ergonomi i er arbetsmiljö.
– Insatser utifrån psykosociala arbetsmiljön.
– Arbetsplatsbedömning.

Frågor?

För att få veta mer om våra arbetsmetoder och hur vi kan hjälpa just dig, skicka ett mail eller ring oss. Kontaktuppgifter hittar du precis nedanför.

Kontakta oss

– Telefontider –

Måndag – Torsdag 08.00 – 17.00
Fredag 08.00 – 16.00
+46 521 -599 010

– Följ oss på Facebook –

– Maila oss –

info@mpfysio.se

– Våra anläggningar –

Klicka på kartsymbolen under varje adress

Mp Fysio på allabolag.se

MP FYSIO Quality

Nabbensbergsvägen 2 462 40 Vänersborg

MP FYSIO Vänerparken

Vänerparken 1 462 35 Vänersborg

Företagsfakta kontaktuppgifter

MP fysio, Nabbensbergsvägen 2, 462 40 Vänersborg. 0521-59 90 10
reijo@mpfysio.se (Reijo Isokallio, VD/Leg. Sjukgymnast)
lena@mpfysio.se (Lena Björendahl Kroon, Verksamhetschef/Leg. Arbetsterapeut)
hanna@mpfysio.se (Hanna Zackrisson, Leg. Fysioterapeut)
asa@mpfysio.se (Åsa Hermansson Bügler, Leg. Fysioterapeut)

Personal
Företaget har 4 anställda, 3 fysioterapeuter och en arbetsterapeut.
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Ägare och företagsledning
MP fysio ägs av Reijo Isokallio. I ledningsgruppen ingår Reijo Isokallio, VD, samt Lena Björendahl Kroon, Verksamhetschef.

VD Reijo Isokallio har det yttersta ekonomiska ansvaret samt ansvarar för företagets marknadsföring. I verksamhetschefens roll ingår personal- och driftsansvar, samt kommunikation/samarbete med vår uppdragsgivare. Ledningsgruppen jobbar kontinuerligt med verksamhetsutveckling samt går igenom aktuella punkter inom ovanstående ansvarsområden.

Kvalitet
MP fysio AB driver två godkända rehabmottagningar inom Vårdval Rehab. En av enheterna är belägen på Vänerparken, den andra på Quality hotel. Västra Götalandsregionen gör årlig granskning av våra verksamheter. Vi arbetar under samma villkor som alla rehabenheter inom Västra Götalandsregionen.

Vi erbjuder rehabilitering på primärvårdsnivå i enlighet med de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen. Uppdraget omfattar planerad och oplanerad rehabilitering i öppenvård på mottagning och i hemmet med insatser från arbetsterapeut och fysioterapeut.

Verksamheten bedrivs med god medicinsk kvalitet och hög tillgänglighet samt utifrån en helhetssyn på patientens livssituation, hälsotillstånd och rehabiliteringsbehov.

MP fysio följer gällande vårdgaranti vilket innebär kontakt med oss samma dag man hör av sig samt tid för bedömning inom tre dagar.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitets- och verksamhetsutveckling och har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Vi jobbar för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Vi följer nationella och regionala riktlinjer gällande behandlingsinsatser för olika diagnosgrupper.

Vi ingår i BOA-registret, vilket är ett nationellt kvalitetsregister. BOA står för Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Registret är det enda nationella kvalitetsregister som mäter resultat av interventioner som utförs av arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Syftet med BOA-registret är att följa upp och optimera grundbehandling för patienter med artros.

Vi finns representerade i Tillgänglighetsdatabasen. Här kan personer med funktionshinder få information om tillgängligheten hos oss, samt se bilder på våra lokaler.

MP fysios verksamhet redovisas i Hugin. Hugin är Västra Götalandsregionens webbaserade system för uppföljning av kvalitetsindikatorerna för Vårdval Rehab. Indikatorerna är ett stöd i verksamhetens eget förbättringsarbete och ger möjlighet till jämförelser mellan rehabenheter. Uppgifterna redovisas öppet för allmänheten och ger underlag för invånarnas val av rehabenhet.

Vi är anslutna till Primärvårdskvalitet, vilket är ett nationellt kvalitetssystem för primärvården. Systemet ger stöd för vårdenheter gällande uppföljning och utveckling av verksamheten.

Vi deltar i Västra Götalandsregionens patientenkätundersökningar.

Ledningsmöten hålls var tredje vecka. MP fysio möten, där all personal ingår varannan vecka. I dessa möten ingår intern kompetens- och teamutveckling, löpande planering och avstämning gällande arbetsutförandet. Arbetsplatsträffar hålls minst 6 gånger årligen. På arbetsplatsträffarna ingår alltid genomgång av ekonomi/budget samt verksamhets-, personal- och arbetsmiljöfrågor.

Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Vi går årligen kurser/utbildningar för att upprätthålla god kompetens, vilket innebär att våra patienter erhåller hög kvalité på vården.

Vi har en hög utbildnings- och erfarenhetsnivå inom våra professioner. Fysioterapeuterna har vidareutbildningar inom exempelvis ergonomi, akupunktur, McKenzie. Arbetsterapeuten har utökad kompetens inom handrehabilitering, neuropsykologi, samtalsmetodik mm.

Vi har samarbete med Göteborgs universitet och handleder fysioterapeutstundenter,

Målbild
MP fysio är det naturliga valet om DU vill ha hjälp av en fysioterapeut eller arbetsterapeut.
MP fysio är en naturlig samarbetspartner för vårdcentraler och andra aktörer.
MP fysio är den attraktivaste Vårdval Rehab enheten i Vänersborg för dig söker anställning.

Värdeord:
Lustfyllt
Professionellt
Personligt
Inspirerande
Utvecklande

MP FYSIO 2017